Học thuật ngữ TC-KT-NH qua tính kết hợp (collocation)

 • bởi
thuatngu1 1

Học thuật ngữ TC-KT-NH qua tính kết hợp (collocation)

Tính kết hợp : Đặc trưng phổ biến nhất trong hệ thuật ngữ KT-TC-NH

Theo từ điển tiếng Anh thương mại (NXB Longman) [7 ,vi ], từ ghép chiếm môt bộ phận lớn
của tiếng Anh thương mại. Các từ ghép naỳ thường được kết hợp bởi một danh từ mà chỉ
một sự vật / chủ thể chung (tiêu biểu là từ nằm cuối của nhóm ) và một từ/ nhóm từ khác
(có thể là danh từ, cum từ, tính từ, tính từ ghép) mà nhận diện một loại chủ thể về sự vật đó / một phần
của chủ thể đó .Ví dụ, có nhiều loại cổ phiếu khác nhau . Cổ phiếu (shares/stocks) là một từ
chỉ sự vật/ hoặc chủ thể chung . Trong tiếng Anh TC có nhiều loại cổ phiếu mà từ/ các từ khác nhau
chỉ về nhiều loại cổ phiếu đó . Ví dụ từ shares sẽ có các từ trong tiếng Anh sau nhận diện về các loại
cổ phiếu khác nhau ( các từ này sẽ sắp xế p theo các con chữ a, b, c.)

thuatngu

4.1.1 Từ SHARES và các từ kết hợp của nó

 • advancing shares: các cổ phiếu tăng giá
 • blue-chip share : cổ phiếu thượng hạng
 • capital share : vốn
 • declining shares : giảm giá
 • equity share : thường
 • fully-paid share : đã nộp đủ
 • golden share : vàng
 • heavy share : hạng nặng
 • income share : thu nhâp
 • listed share : được niêm yết
 • management share : …của người quản lý
 • new share : mới
 • over-the-counter share :…ngoài quầy
 • partly-paid share : đã trả một phần
 • quoted share : được yết giá
 • red-chip share : Hồng công
 • underlying share : cơ sở
 • voting share : có quyền biểu quyết
 • when-issued share : khi được phát hành

4.1.2 Một số từ tiêu biểu bắt đầu các con chữ A,B.C.. ..và sư kết hợp của chúng ACCOUNT(S) :
TÀI KHOẢN / BÁO CÁO KẾT TOÁN / KẾT TOÁN

 • abbreviated accounts : báo cáo kế toán vắn tắt
 • adjustment account : kết toán điều chỉnh
 • annual accounts : báo cáo kết toán năm
 • appropriation account : t/k phân bổ
 • approved accounts : quyết toán được phê chuẩn
 • audited accounts : quyết toán được kiểm toán
 • balance of payments capital account : t/k cán cân thanh toán vốn
 • balance of payment current account : t/k cán cân thanh toán vãng lai
 • bank account : t/k tại ngân hàng
 • blocked account : t/k bị phong tỏa
 • call / call deposit account : t/k tiền gởi không kì hạn
 • cash account : t/k tiền mặt
 • cash management account : t/k quản lí tiền mặt
 • charge account : t/k mua bán chịu
 • cheque / checking / current account : t/k séc
 • client account : t/k khách hàng
 • club account : t/k câu lạc bộ
 • club accounts : kết toán phi thương nghiệp
 • company accounts : kết toán công ty
 • consignment account : kế toán hàng gởi bán
 • consolidated accounts : báo cáo kết toán tổng hợp
 • credit account : t/k mua bán chịu
 • current account : t/k vãng lai
 • custodial account : t/k ủy thác
 • debit account : t/k nợ
 • demand account : t/k tiền gởi không kì hạn
 • deposit account : t/k tiền gởi có kì hạn
 • depreciation account : t/k khấu hao
 • discretionary account : t/k tùy nghi
 • dormant account : t/k chết
 • drawing account : t/k rút tiền
 • email account : t/k email
 • entertaintment account : t/k tiếp khách
 • escrow account : t/k lưu giữ
 • Exchange equalization account : t/k bình ổn hối đoái
 • expense account : bản tính công vụ phí
 • external account : t/k cán cân thanh toán vãng lai
 • final accounts : báo cáo kết toán
 • foreign currency account : t/k ngoại tệ nước ngoài
 • group accounts : báo cáo kế toán gộp
 • inactive account : t/k không năng động
 • income and expenditure account : t/k thu và chi
 • individual retirement account :t/k hưu trí
 • instant access account : t/k được rút tiền ngay
 • interim accounts : báo cáo kế toán tạm thời
 • joint account :t/k chung
 • loro account : t/k loro, t/k của bên thứ ba
 • margin account : t/k biên
 • merchant account : t/k kinh doanh
 • nominal account : t/k danh nghĩa
 • nostro account : t/k nostro / t/k của chúng tôi
 • notice account : t/k thông báo trước
 • NOW account : t/k NOW
 • numbered account : t/k bằng số
 • postal account : t/k qua bưu điện
 • profit and loss account : quyết toán lời lỗ
 • public account : t/k công
 • purchases account : t/k mua
 • real accounts : t/k về vật thể
 • sales account : sổ doanh thu / bán hàng
 • sales returns account : t/k hàng gởi trả lại
 • savings account : t/k tiết kiệm
 • sundries account : t/k linh tinh
 • suspense account : t/k treo / tạm thời
 • vostro account : t/k vostro, t/k của bạn
 • account balance: số dư t/k
 • account books: sổ sách kế toán
 • account executive: người điều hành kế toán
 • account manager: ngươi điều hành kế toán
 • account payee(only): chỉ trả vào t/k người hưởng
 • accounts payable: số tiền phải trả
 • accounts receivable: số tiền phải thu đươc

account terms: kỳ hạn thanh toán